HACCP standard

H (HAZARD – rizik);
A (ANALYSIS – analiza);
C (CRITICAL – kritične);
C (CONTROL – kontrolne);
P (POINTS – tačke):


HACCP je integrisani sistem bezbednosti u proizvodnji i prometu hrane koji omogućava kontinuirano nadgledanje celokupnog lanca hrane, pri čemu se sam sistem zasniva na prevenciji neželjenih rizika. Od 1. januara 2006. godine primena ovog standarda je obavezujuća za tržište Evropske unije. Sve direktive Evropske Unije se pozivaju na HACCP principe.

Onog momenta kada se direktive pozivaju na neki standard on postaje OBAVEZUJUĆI.
U skladu sa ovom direktivom, sva naša preduzeća koja se bave hranom, neće moći da izvoze svoje proizvode bez HACCP standarda.

Zašto je važan HACCP koncept?

 • Zahtevi za bezbednošću hrane su sve veći u celom lancu proizvodnje hrane „od njive do trpeze“, od proizvođača do potrošača;
 • Sprečava smetnje u međunarodnom prometu hrane;

HACCP obezbeđuje:

1.    Pouzdan proces proizvodnje,
2.    Ispravan proizvod,
3.    Bezbedan i zadovoljan kupac i potrošač,
4.    Nesmetan promet sirovina i proizvoda.

Dodatni očekivani efekti:

1.    Manji škart,
2.    Manje reklamacije,
3.    Manji povraćaj robe,
4.    Veće poverenje,
5.    Veći promet,
6.    Veći profit.

( Prednosti HACCP sistema u odnosu na tradicionalni)

Zašto je HACCP bolji od tradicionalnog sistema kontrole u proizvodnji hrane?

 • Nema nedoumica oko izbora i vrednovanja kriterijuma,
 • Smanjuje se broj kontrola i analiza,
 • Smanjuju se troškovi kontrole,
 • Bezbednost hrane se ne povećava pri tradicionalnom pristupu. HACCP obezbeđuje kontinuirani monitoring.

Osnovni ciljevi HACCP-a

 • Sistematska proizvodnja bezbednih prehrambenih proizvoda,
 • Uspostavljanje pouzdane poslovne aktivnosti prema međunarodnim standardima,
 • Stalno i potpuno poverenje u sopstveni rad i proizvode,
 • Zadovoljstvo i trajno poverenje kupaca i potrošača.

Sedam HACCP principa

HACCP počiva na sedam principa kojima se osigurava bezbedna i ispravna hrana u svim segmentima proizvodnje i prerade.

1. Analiza rizika, predstavlja osnovu za izradu HACCP plana i osnova za definisanje svih daljih faza;
2. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka. To je nivo u procesu proizvodnje na kojem se može primeniti kontrola u cilju sprečavanja ili eliminacije opasnosti ili svođenja te opasnosti na prihvatljivu meru;
3. Utvrđivanje kritičnih granica (minimalne odnosno maksimalne vrednosti za svaku kontrolnu tačku, za biološke, hemijske i fizičke rizike);
4.  Utvrđivanje procedure za monitoring odnosno nadgledanje kritičnih tačaka;
5.  Utvrđivanje korektivnih mera;
6.  Uspostavljanje procedure za verifikaciju ispravnosti funkcionisanja sistema;
7.  Uspostavljanje efektivnog čuvanja dokumentacije.
(Neophodnost pravovremenog uvođenja HACCP sistema)

Zašto je neophodno pravovremeno uvođenje HACCP sistema bezbednosti?

 • Uvodi se visok nivo bezbednosti hrane i na efikasan način se osigurava proizvodnja zdrave i bezbedne hrane,
 • Mogućnost izvoza na tržište Evropske unije gde je HACCP sistem obavezujući za sve proizvođače hrane,
 • Usklađivanje sa najnovijim zakonskim normama. Po Zakonu o veterinarstvu, Član 82. :


“6. HACCP program
Član 82.

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i sakupljanje, preradu i uništavanje otpadaka životinjskog porekla dužan je da ima Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji (HACCP program).
Za sprovođenje programa iz stava 1. ovog člana pravno lice i preduzetnik mora da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice.”
Ovaj član stupa na snagu 01.01.2009. godine.

 • Pravovremenim uvođenjem HACCP sistema stičete bolju poziciju na tržištu.
 • Svest potrošača raste kako raste standard i kupovna moć. Potrošači danas žele što bezbedniji i što kvalitetniji proizvod. Ako je vaš proizvod obeležen oznakom da je urađen u okviru HACCP standarda, to potrošačima uliva sigurnost.
 • Uvođenjem HACCP sistema proizvodnja je efikasnija, brža i škart se svodi na najmanju moguću meru. To donosi direktne uštede u novcu.
 • Oznaka HACCP sistema na proizvodu već sama po sebi predstavlja vrhunsku reklamu za proizvod.
 • Biti lider a ne pratilac u savremenim uslovima tržišnog poslovanja zna da predstavlja veliku prednost.

Uvođenjem HACCP sistema na vreme činimo svoj proizvod konkurentnim i ostvarujemo uslove za što bolje pozicioniranje na tržištu. Zakonske norme će nas ionako na to naterati.

Prednosti i preduslovi uspešne primene

Briga o zdravlju je u savremenom svetu postala imperativ br. 1. Sve je veći broj izvora zagađivanja i zagađujućih materija, ali i rizik od bolesti izazvanih problemima u proizvodnji hrane – primena novih tehnologija, izmenjeni životni stilovi i sve manja otpornost ljudi. Prednosti primene ovog sistema su:

 • Redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom;
 • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima;
 • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća;
 • Povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu;
 • Uklanja barijere internacionalne trgovine;
 • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • Povećava profit.


HACCP nije nezavisan program, već je deo većeg sistema kontrole, koji uključuje i sprovođenje univerzalnih procedura koje se primenjuju za kontrolu opštih uslova i okruženja proizvodnje i doprinose bezbednosti proizvoda. Programi koji treba da budu usvojeni, implementirani i dokumentovani su GMP – dobra proizvođačka praksa, SOP – standardne operativne procedure i SSOP – standardne operativne procedure higijene.

HACCP je sistem upravljanja u kome se bezbednost hrane razmatra kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih hazarda od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda. Za uspešnu implementaciju HACCP plana menadžment mora da bude snažno privržen HACCP konceptu.

Uspeh HACCP sistema zavisi od obrazovanja i obuke zaposlenih. Veoma je važno da zaposleni shvate šta je i kako funkcioniše ovaj sistem, a da zatim nauče veštine koje su im potrebne za uspešno obavljanje posla (alati i metode) i odgovarajuće procedure i radna uputstva koja sadrže opis posla koji treba da bude obavljen.

Primena HACCP nije limitirana samo na velika proizvodna preduzeća i kombinate, već se efikasno može uvesti u srednja i mala preduzeća, zadruge, hotele i restorane gde je bezbednost hrane od kritične važnosti.
Sistem HACCP se zasniva na principima:

 • Analiza potencijalnih opasnosti.
 • Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka (CCP).
 • Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP.
 • Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP.
 • Utvrđivanje korektivnih mera za stanja izvan kritičnih granica.
 • Uspostavljanje procedura za proveru sistema.